Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

 • Urząd
 • Zadania realizowane ze środków PFRON

Treść strony

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

 • PFRON

Informacja o podziale środków PFRON na 2017 rok

Na podstawie Uchwały nr XXXI/257/2017 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2017 przypadających według algorytmu, informujemy, iż kwota przyznanych środków z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej wynosi:
92 000,00 zł w tym:
 1. Przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  –  92 000,00 zł
 • PFRON

Informacje dla pracodawców w sprawie refundacji

Refundacja w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 Informacja dla Pracodawców w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukującą pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwrócić koszty wyposażenia stanowiska pracy - zwane dalej „refundacją", w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 
Wniosek należy pobrać w siedzibie PUP w Nakle lub Filii w Szubinie lub na stronie internetowej Urzędu - www.pupnaklo.pl
 
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
 
W celu uzyskania środków na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej, pracodawca składa w Urzędzie wniosek o przyznanie refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, z odpowiednimi załącznikami.
Urząd sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Urząd:
-informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz
        - wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia   doręczenia wezwania.
 
Termin, o którym mowa wyżej podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić    w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa wyżej ,Urząd informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu wniosków brane pod uwagę będą następujące kryteria:
 1. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 2. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 3. koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 5. wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.
WNIOSEK MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONY W  PRZYPADKU SPEŁNIENIA PRZEZ PRACODAWCĘ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW
 1. prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku   o refundację,
 2. nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków   i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację,
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.),
 6. nie ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd nie może skierować bezrobotnych, gdyż nie figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku, starosta powiadamia Pracodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy i sporządza uzasadnienie.
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.
     - negocjacje obejmować powinny m.in. następujące
       zagadnienia:
                a) warunki umowy,
a)    dopracowanie katalogu wydatków,
b)    ustalenie wysokości przyznanej kwoty.
negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, po zakończeniu negocjacji sporządza się  protokół. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.

następna strona »

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.