Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

PRAWA POSZUKUJĄCYCH PRACY

1.      Poszukujący pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • jest cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, 159 ust.1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 187, 114 ust. 1 lub art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy


ma prawo do:

 • skorzystania ze szkoleń – w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia szans na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia;
 • otrzymania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia (nie dotyczy cudzoziemców wskazanych w pkt. 1 lit. i informacji);
 • sfinansowania kosztów studiów podyplomowych (nie dotyczy cudzoziemców wskazanych w pkt. 1 lit. i informacji).

2.      Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku przysługuje:

a. pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego – w przypadku wystąpienia rolnika z wnioskiem po terminie wymagalności pierwszej raty kwartalnej, pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników przysługuje za cztery kwartały liczone od następnego kwartału po kwartale, w którym został złożony wniosek;

b. stypendium z tytułu odbywania szkolenia;

c. odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych;

3.Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku, starosta może:

a. sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;

b. przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Świadczenia o których mowa w pkt. 2 i 3 przysługują rolnikom, którzy:

w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawali w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągali wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.
 

4.  Poszukujący pracy ma prawo do złożenia wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie¹ świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;

5.  Poszukujący pracy ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ².

 

Podstawa prawna:

¹ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

² Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

drukuj (PRAWA POSZUKUJĄCYCH PRACY)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.