Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

OBOWIĄZKI BEZROBOTNYCH

Bezrobotny ma obowiązek m.in. do:

1. Zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy. Bezrobotny, który nie stawił się w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

2. Przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin , za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wykonania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych albo robót publicznych lub udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji a także innej formy pomocy, w tym realizację indywidualnego planu działania. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia lub z własnej winy przerwał jakąkolwiek z ww. propozycji pozbawiony zostanie statusu bezrobotnego od dnia odmowy/przerwania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej odmowy i każdej kolejnej odmowy.

3. Powiadamiania właściwego urzędu pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, w przypadku udziału bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy;

4. Poddania się procesowi ustalenia profilu pomocy, który określi właściwy, ze względu na potrzeby bezrobotnego, zakres form pomocy określonych w ustawie ¹. Bezrobotny, który nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy pozbawiony zostanie statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej odmowy i każdej kolejnej odmowy.

5. Poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Osoba, która odmówiła poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie , traci status osoby bezrobotnej od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej odmowy i każdej kolejnej odmowy.

5. Zwrotu kosztów szkolenia, w przypadku nie ukończenia z własnej winy szkolenia w tym niepodjęcie po skierowaniu szkolenia, przerwanie udziału w szkoleniu, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

6. Niezwłocznego przedstawienia we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w przypadku zakończenia szkolenia po skierowaniu;

7. Zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym, w wyznaczonym terminie, właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Naruszenie prawa ma również miejsce w sytuacji, gdy nastąpiło zawiadomienie o zatrudnieniu, wykonywaniu innej pracy zarobkowej, uzyskaniu dochodu, lecz podano niewłaściwą datę zaistnienia ww. faktów.

8. Poinformowania, przed zdarzeniem, o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia właściwy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje (art. 75 ust. 3 ustawy). Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do podjęcia pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

9. Składania osobiście lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej (druk oświadczenia o przychodach dostępny jest w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.pupswiecie.pl w zakładce ,,dokumenty do popbrania) oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów .

10. Zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy pobrała nienależne świadczenie pieniężne. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

a. świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustalenie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,

b. świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowy urząd pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,

c. zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia,

d. koszty szkolenia o których mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w przypadku przerwania szkolenia z własnej winy  lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie,

e. koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku przerwania go z własnej winy lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych; ,

f.  zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,

g. świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego,

h. świadczenie pieniężne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

11. Niezwłocznego zawiadomienia powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, o każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu. W przypadku zmiany właściwości powiatowego urzędu pracy, dotychczasowy urząd pracy na wniosek osoby, przesyła dane zgromadzone w jej karcie rejestracyjnej oraz kopie dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania osoby. W takiej sytuacji bezrobotny obowiązany jest zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

12. Zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o każdej czasowej niezdolności do pracy, z powodu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, i w terminie 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego przekazać je powiatowemu urzędowi pracy wystawione na odpowiednim wzorze ( druk ZUS ZLA ).

 

Podstawa prawna:

¹ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

² Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

drukuj (OBOWIĄZKI BEZROBOTNYCH)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.