Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne - oznacza zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowe zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki.

Czas trwania robót publicznych
Zgodnie z art. 57 ww. ustawy roboty publiczne trwają do 6 miesięcy. Istnieje możliwość zawarcia umowy na okres dłuższy tzn. do 12 miesięcy, przy czym w takim przypadku refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia osób bezrobotnych.

 

Tryb postępowania

Zakład ubiegający się o zorganizowanie robót publicznych składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Wniosek powinien zawierać:
 
 • nazwę organizatora robót publicznych, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności,
 •  liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz okres zatrudnienia,
 • miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje i inne wymogi,
 •  wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych,w przypadku gdy organizator robót publicznych nie będzie jednocześnie pracodawcą dla skierowanych bezrobotnych - wskazanie pracodawcy oraz adresu jego siedziby i miejsca prowadzenia działalności. 
   
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powiatowy urząd pracy zawiera z organizatorem robót publicznych umowę określającą:
 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,  rodzaj i miejsce wykonywania prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych, 
 •  terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanymi bezrobotnymi
 • obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową oraz tryb i termin tego zwrotu

   

Po przedłożeniu w urzędzie wniosku o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (wraz z rozliczeniem finansowym, potwierdzoną listą płac, listą obecności deklaracją DRA wraz z dowodem przelewu na ubezpieczenie społeczne - odcinek 51, 52, 53) organizator robót publicznych otrzyma refundację:
 • przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego bezrobotnego,
 • co drugi miesiąc część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego.
   
Na wniosek organizatora mogą być przyznawane zaliczki na poczet wypłat wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, które nie mogą przekroczyć kwoty podlegającej refundacji za dany miesiąc wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.
 
 
 
Przepisy regulujące zasady organizowania robót publicznych, czas trwania umów oraz wielkość refundacji:
•          ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
•          rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. 2014, poz. 864).

drukuj (ROBOTY PUBLICZNE)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.