Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

 • PFRON

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

 

Informacja o podziale środków PFRON na 2014 rok

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/399/2014 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2014 przypadających według algorytmu, informujemy, iż kwota przyznanych środków z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej wynosi:
80 000,00 zł w tym:
 1. Przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  – 40 000,00 zł
 2. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 40 000,00 zł

Informacja o podziale środków PFRON na 2014 rok

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/399/2014 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2014 przypadających według algorytmu, informujemy, iż kwota przyznanych środków z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej wynosi:
80 000,00 zł w tym:
 1. Przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  – 40 000,00 zł
 2. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 40 000,00 zł

Informacja o podziale środków PFRON na 2014 rok

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/399/2014 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2014 przypadających według algorytmu, informujemy, iż kwota przyznanych środków z PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej wynosi:
80 000,00 zł w tym:
 1. Przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  – 40 000,00 zł
 2. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 40 000,00 zł
 • PFRON
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-05-11 14:00
  • zmodyfikował: Administator strony PUP Nakło
   ostatnia modyfikacja: 2016-06-22 11:16

Informacje dla pracodawców w sprawie refundacji

Refundacja w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 Informacja dla Pracodawców w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukującą pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwrócić koszty wyposażenia stanowiska pracy - zwane dalej „refundacją", w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 
Wniosek należy pobrać w siedzibie PUP w Nakle lub Filii w Szubinie lub na stronie internetowej Urzędu - www.pupnaklo.pl
 
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
 
W celu uzyskania środków na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej, pracodawca składa w Urzędzie wniosek o przyznanie refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, z odpowiednimi załącznikami.
Urząd sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Urząd:
-informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz
        - wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia   doręczenia wezwania.
 
Termin, o którym mowa wyżej podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić    w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa wyżej ,Urząd informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu wniosków brane pod uwagę będą następujące kryteria:
 1. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 2. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 3. koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 5. wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.
WNIOSEK MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONY W  PRZYPADKU SPEŁNIENIA PRZEZ PRACODAWCĘ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW
 1. prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku   o refundację,
 2. nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków   i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację,
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedziałności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. zm.),
 6. nie ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd nie może skierować bezrobotnych, gdyż nie figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku , starosta powiadamia Pracodawcę w formie pisemnej 
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta
podaje   przyczynę odmowy. W przypadku negatywnego  rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.
     - negocjacje obejmować powinny m.in. następujące
       zagadnienia:
                a) warunki umowy,
a)    dopracowanie katalogu wydatków,
b)    ustalenie wysokości przyznanej kwoty.
negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, po zakończeniu negocjacji sporządza się  protokół. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.
      
FORMY ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
 
- poręczenie osób fizycznych,
- weksel z poręczeniem wekslowym( aval),
- gwarancja bankowa,
- zastaw na prawach lub rzeczach,
- blokada rachunku bankowego
- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
       
Przyznanie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Starostą a Pracodawcą.
  
ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEJ UMOWY

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.

Umowa zawiera w szczególności:
1)     zobowiązanie Urzędu do:
a)                 wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku
       negocjacji,
b)       co najmniej jednokrotnego zweryfikowania
       prawidłowości realizacji warunków umowy przez
      pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;
2)     zobowiązanie pracodawcy do:
a)                 poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
b)       udokumentowania realizacji umowy na wezwanie
       Urzędu;
c)                 umożliwienia wykonania przez Urząd czynności, o
        których mowa w pkt 1 lit. b;
d)       informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian;
e)        rozliczenia otrzymanych środków w terminie
         określonym w umowie;
f)                  zwrotu:
·       otrzymanej refundacji oraz
·       odsetek od refundacji, naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego          z warunków umowy;
g)     zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – o których mowa wyżej ,
h)   zatrudnienia skierowanej osoby niepełnosprawnej na
        łączny okres 36 miesięcy,
i)    składania kwartalnych informacji o zatrudnionej w
       zakładzie pracy osobie niepełnosprawnej – kopia
        raportu imiennego ZUS RCX.   Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiany  umowy wymaga formy pisemnej.
 

następna strona »

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.