Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

 • paragraf

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.)

Inne ustawy określające zadania Powiatowego Urzędu Pracy:

 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszecnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. (Dz.U. z 1998 r, nr 21, poz. 94 ze zm.) Przepisy wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 262, poz. 2607 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2002 z póz. zm.)
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r.w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 76, poz, 510).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. z 2004r., nr 185, poz. 1912 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r., nr 219, poz. 2222 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r., nr 177, poz. 1193)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r.w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. z 2004r., nr 224, poz. 2281)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2004r., nr 236, poz. 2365)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U. z 2004 r., nr 249, poz. 2496)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r., nr 265, poz. 2644)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES (Dz.U. z 2005 r., nr 57, poz. 492)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu (Dz.U. z 1995 r., nr 42, poz. 219 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2005 Nr 210 poz. 1745)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. z 2006 r. Nr 73 poz. 508).

drukuj (PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.