Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Nawigacja

Treść strony

 • EFS

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.3

 

Na przełomie lat 2008-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią realizował projekt systemowy „Aktywność – Twój sposób na sukces” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

Adresatami projektu były osoby zarejestrowane w PUP w Nakle nad Notecią jako bezrobotne,
w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przez cały okres realizacji projektu zaktywizowano łącznie 4697 osób, w tym 2509 kobiet. Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały z następujących form wsparcia: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych – w trybie grupowym lub indywidualnym, staży, dotacji
na działalność gospodarczą lub refundacji kosztów doposażenia do stanowisk pracy.

 

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.1

W okresie od 01.04.2012 do 30.06.2015 PUP w Nakle nad Notecią zrealizował 4 projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

- „Kompleksowa aktywizacja osób 50+” – projekt skierowany do 37 osób bezrobotnych pow. 50 roku życia, dla których przygotowano następującą ścieżkę aktywizacji – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia indywidualne oraz 6-miesięczne staże. Budżet projektu wyniósł 308 815,80 zł.

- „Ku przyszłości” – wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz
6-miesięcznych staży objęto 32 osoby bezrobotne w wieku 15-64 lata, które poprzez niedostosowanie umiejętności, brak doświadczenia zawodowego oraz niskie wykształcenie doświadczają największych trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Budżet projektu wyniósł 232 365,00 zł.

- „Gotowe na start” – projekt skierowany do 46 kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP
w Nakle nad Notecią. Ścieżka aktywizacji w ramach projektu obejmowała poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz udział w 6-miesięcznym stażu. Budżet projektu wyniósł 363 276,00 zł.

- „To idzie młodość” – w ramach projektu zaktywizowano 40 osób bezrobotnych, znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń oraz 6-miesięcznych staży w 100% skierowano do osób w wieku 18-30 lat, w tym
w 50% do absolwentów szkół. Budżet projektu kształtował się na poziomie 446 497,20 zł.

 

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 6.3

Od 01.08.2012 do 30.01.2013 PUP w Nakle realizował projekt pt. „Twoja aktywność szansą dla całej wsi”. Grupę docelową projektu stanowiło 20 osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, które poprzez swoją znajomość środowiska lokalnego i wiążących się z nim problemów pozytywnie wpłyną na zmianę i rozwój życia jego mieszkańców. W ramach projektu przygotowano blok poradnictwa zawodowego oraz szkolenie pt. „Oddolne inicjatywy lokalne szansą na aktywizację zawodową”. Tematyka szkolenia obejmowała instrumenty wspierania inicjatyw lokalnych m.in. poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych oraz rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Budżet projektu wyniósł 46 100,00 zł.

drukuj (ZREALIZOWANE PROJEKTY)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nakielskim (I) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2015r.  do 31.12.2015r.

Budżet projektu: 2 506 400,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. życia bez pracy w powiecie nakielskim.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Nakle nad Notecią, jako bezrobotne (należące do I lub II profilu), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Każdy uczestnik musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie uczestniczy w kształceniu (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Projekt ma objąć 330 osób bezrobotnych z powiatu nakielskiego spełniających powyższe wymagania, w tym 123 osoby długotrwale bezrobotne oraz 4 niepełnosprawne. Dla uczestników zaplanowano następujące wsparcie:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

drukuj ()

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią od 01.01.2015 r. realizuje projekt:

 

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

w powiecie nakielskim (I)

 

w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

poprzez działania powiatowych urzędów pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu      od: 2015-01-01           do: 2016-06-30

Budżet projektu 2 549 950,00 zł

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia (255 osób), zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy należący do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia            - 58 osób,

- kobiety- 140 osób,

- osoby z niepełnosprawnościami – 14 osób,

- osoby długotrwale bezrobotne – 144 osób,

- osoby niskowykwalifikowane- 231 osób.

 

Planowane działania mają objąć następującą liczbę osób:

- poradnictwo zawodowe – 255 osób,

- pośrednictwo pracy -  220 osób,

- szkolenia - 83 osób,

- staże – 150 osób,

- jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej – 35 osób,

- refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy – 22 osoby.

drukuj ()

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie pn. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie nakielskim (II).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

 

Główny cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

 

Do kogo projekt jest adresowany:

Projekt skierowany jest do 143 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią zakwalifikowanych do I lub II kategorii oddalenia od rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Dostępne formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe - 143,

- pośrednictwo pracy - 128,

- bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 15.

- doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy  - 10,

- szkolenia indywidualne - 18,

- staż - 100,

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wartość projektu: 1 355 416,00 zł

 

Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków wspólnotowych oraz w 15% z wkładu krajowego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 152 103,50 zł.


Szczegółowe informacje:

- koordynator projektu - pokój nr 209, tel. 52 3867628,

- staże - pokój nr 214, tel. 52 3867614,

- szkolenia - pokój nr 301, tel. 52 3867637,

- bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności  gospodarczej - pokój nr 312, tel. 52 3867623.

- doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – pokój nr 312, tel. 52 3867619.

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.