Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

STAŻ ma na celu nabycie przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywany jest na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia 2 dni wolnych od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 
Bezrobotny skierowany do odbycia stażu zobowiązany jest do:
 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Staż może być zorganizowany u „pracodawcy”, tj :

 • pracodawcy jako jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
 • przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracownika;
 • rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
 • pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291, z późniejszymi zmianami)
Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż:
 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po zakończeniu stażu lub przygotowania zawodowego.
Na wniosek pracodawcy można pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku :
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu jest obowiązany do zwrotu kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Kosz podlegający zwrotowi, to :

Na wniosek bezrobotnego, po uprzednim wysłuchaniu pracodawcy, można rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu.

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.        Wystąpienie przez pracodawcę z wnioskiem o zorganizowanie stażu.
2.  Weryfikacja wniosku pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie do ich usunięcia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
3.        Rozpatrzenie wniosku w terminie miesiąca od złożenia kompletnego wniosku:

o   decyzja pozytywna – pisemna informacja, wstępne nakreślenie warunków umowy i określenie terminu podpisania umowy,

o       decyzja negatywna – pisemna informacja o przyczynach odmowy.

4.        Zawarcie umowy cywilno-prawnej z pracodawcą.
5.        Wydanie bezrobotnemu skierowania do odbycia stażu.
Wystawienie zaświadczenia o odbytym stażu, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu oraz opinią wydaną przez pracodawcę.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 1912 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2222 ze zmianami).

drukuj (STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU - DOKUMENT SKŁADANY PO ZAKOŃCZONYM STAŻU

OPINIA PO ZAKOŃCZONYM STAŻU

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.