Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Warianty refundacji

Artykuł 51 ustawy – starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 6 m-cy -  część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art.51 ust.1),
 • co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres 6 miesięcy – część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną (art. 51 ust. 2),
 • w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 12 miesięcy – w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (art. 51 ust. 3).

Artykuł 56 ustawy – starosta może dokonywać z Funduszu Pracy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowanego bezrobotnego:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 12 miesięcy  – kosztów wypłaconego wynagrodzenia,  nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres do 18 miesięcy – kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Artykuł 59 ustawy – starosta może skierować do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych powyżej 50 roku życia:

 • przez okres do 24 miesięcy  i dokonać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne,
 • przez okres do 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych kierowani są bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego                   – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 •  nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego               – refundacja jest przyznawana w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Warunki zatrudnienia skierowanego bezrobotnego oraz warunki powodujące obowiązek zwrotu przekazanych refundacji:

 1. w przypadku umowy zawartej na podstawie art. 51 ustawy
 1. pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do  utrzymania                            w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne,
 2. niewywiązanie się z warunku dalszego zatrudnienia, o którym mowa wyżej – lub naruszenie innych warunków umowy spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,
 3. w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy po zakończeniu okresu objętego refundacją, starosta skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego,
 4. w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
 1. w przypadku umowy zawartej na podstawie art. 56 i 59 ustawy

a) pracodawca, stosownie do zawartej umowy, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

b) Warunki, określone w pkt.I, lit. od b do d – stosuje się odpowiednio.

Podstawa prawna:

 1. art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013. poz. 674 ze zmianami)
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. 2014, poz. 864).

drukuj (PRACE INTERWENCYJNE)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.