Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Powiatowy Urząd Pracy może skierować na wniosek gminy bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby wymienione w art. 73 a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ww. ustawy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

Bezrobotnym i osobom uprawnionym przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, prowadzi ewidencję tych prac wykonywanych przez bezrobotnych i osoby uprawnione oraz ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym i osobom uprawnionym.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane.

W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej, skierowany do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Bezrobotny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego m. in. w przypadku:

 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • przerwania z własnej winy wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • nie podjęcia po skierowaniu prac społecznie użytecznych,

 • nie stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Utrata statusu bezrobotnego następuje na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub przerwania wykonywania prac lub nie podjęcia wykonywania prac lub nie stawienia się w urzędzie,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub przerwania wykonywania prac lub nie podjęcia wykonywania prac lub nie stawienia się w urzędzie,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub przerwania wykonywania prac lub nie podjęcia wykonywania prac lub nie stawienia się w urzędzie.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

drukuj (PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.