Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

  • Rynek w Nakle
  • Kanał bydgoski
  • stara Noteć
  • przystań wodna
  • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Kalendarium

«grudzień 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 143
ilość odwiedzin tej strony: 5895
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015-05-29 09:44
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017-12-15 10:35

Treść strony

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM DLA BEZROBOTNYCH
PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ

Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 69 poz. 415 z 2008r.  z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 26 sierpnia 2009r. Nr 136 poz. 1118).

§1

1. Stypendium może być przyznane osobie bezrobotnej nie posiadającej kwalifikacji do wykonywania zawodu, jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
2. Stypendium przysługuje osobie wymienionej w pkt.1 pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

§2

1. Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego, od dnia rozpoczęcia nauki na okres 12 miesięcy.
2. W przypadku kontynuacji nauki, Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłaty stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
3. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego z zastrzeżeniem podjęcia pracy.
4. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą stypendium przysługuje jej stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku podstawowego.
5. Stypendium ulega zawieszeniu w przypadku przekroczenia dochodu o którym mowa w §1 pkt.2.

§3

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
2. Do wniosku dołącza się:
- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia. W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej z zaświadczenia winno wynikać, że szkoła posiada status szkoły dla dorosłych, a w przypadku szkoły wyższej – system podjętych studiów.
3. Po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium należy dostarczyć do urzędu oświadczenie o dochodach, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
4. Do oświadczenia dołącza się
-  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
-  Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzającego kontynuowanie nauki.
5. Wzór wniosku oraz oświadczenia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią oraz jego Filii w Szubinie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu (www.pupnaklo.pl).
6. Dokumenty składa się w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią lub w sekretariacie Filii PUP w Szubinie w godz. 7.15 – 14.15.

§4

1. Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne na rachunek osobisty wnioskodawcy lub do rąk własnych w wyznaczonej placówce banku.
2. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.
3. Podstawą wypłaty stypendium jest comiesięczne dostarczanie oświadczenia o sytuacji materialnej oraz   zaświadczenia ze szkoły i oświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

§5

1. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz.593 z 2004r.) za: dochód rodzinny uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich  uzyskania, pomniejszone o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2. Za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
3. Za dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.
4.  Wysokość dochodu miesięcznego nie może przekroczyć (netto):
- 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 351 zł na  osobę w rodzinie.

§6

1.  Wszelkich informacji dotyczących stypendium z tytułu nauki można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią na pok. 312a lub tel. 52 3867627
 

drukuj (STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI)

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.