Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią dla osób bezrobotnychy i poszukujących pracy.

Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta inicjuje, organizuje i finasuje szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:  
 1) braku kwalifikacji zawodowych;
 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Zgodnie z art. 43 Ustawy na szkolenie można również skierować osobę poszukującą pracy, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 4. uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rente szkoleniowa,
 7. pobiera świdczenia szkoleniowe, o ktorych mowa w art. 70 ust. 6,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie, przepisow o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jezeli zamierza podjąc zatrudnienie, inna pracę zarobkowa lub działalnośc gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest cudzoziemcem, o którym mowa a wrt. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha,

Zgodnie z art. 11 ust.2 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na szkolenie mogą być kierowane również osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy - niepozostające w zatrudnieniu.

Ogólne zasady organizacji szkoleń :

 SZKOLENIA GRUPOWE - planowane są na dany rok w formie planu szkoleń. Plan szkoleń  dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej. W wyznaczonych miesiącach rozpoczynaja sie nabory na określone szkolenia.   

 • zgodnie z „Regulaminem organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy”  w przypadku wpłynięcia więcej wniosków niż 200% przewidzianych miejsc na szkolenie, urząd pracy zastrzega sobie prawo skrócenia okresu naboru.
 • wskazane na planie szkoleń terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.
 • karta kandydata na szkolenie dostępna jest w dziale szkoleń oraz na stronie internetowej
 • złożenie karty kandydata na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Każda karta kandydata musi zostać zaopiniowana przez doradcę zawodowego (opinia wystawiana jest na podstawie rozmowy z kandydatem) następnie po weryfikacji danych zawartych w karcie zostają wybrane osoby na szkolenie.
 • OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS ZOSTANĄ POWIADOMIONE O TYM PISEMNIE.
 • szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych w zależności od ustalonego harmonogramu dla każdego szkolenia. Plan nauczania obejmuje przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych nauki  w tygodniu.

KARTĘ KANDYDTA  NA SZKOLENIE MOŻNA ZŁOŻYĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 1 MIESIĄC  PRZED PLANOWANYM TERMINEM REALIZACJI SZKOLENIA

SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM - Powiatowy Urząd Pracy może skierować osobę na wskazane przez nią szkolenie, w tym celu należy złożyć wniosek wraz z wszystkimi załącznikami ( druk dostępny w PUP lub na stronie internetowej urzędu).

 • w uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że uzyskane kwalifikacje pomogą zdobyć zatrudnienie, dodatkowym atutem wskazującym na zasadność skierowania osoby na szkolenie jest dołączenie oświadczenia od pracodawcy,
 • wnioski są rozpatrywane maksymalnie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie,
 • o sposobie rozpatrzenia wniosku osoba powiadamiana jest pisemnie,
 • w przypadku szkoleń wymagających wydania orzeczenia lekarskiego, osoba zostanie skierowana do wskazanej przez Urząd placówki medycznej w celu zrobienia odpowiednich badań. Koszt badań poniesie Urząd, osoba zobowiązana będzie do poniesienia kosztów dojazdu,
 • o wyborze instytucji szkoleniowej zadecyduje rozpoznanie przeprowadzone na rynku instytucji szkoleniowych.

W przypadku szkoleń:

 • spawania  - należy podać dokładne nazwy metod spawania,
 • sprzętu ciężkiego - należy podać dokładne rodzaje maszyn
 • prawa jazdy kat. C -  nie jest to wystarczające uprawnienie do zostania kierowcą zawodowym. Osoba musi ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (podstawą jest posiadanie prawa jazdy kat. C) oraz uzyskać  prawo jazdy kat. CE.

Wszystkie wnioski są rozpatrywane w sposób indywidualny po zapoznaniu się z danymi zawartymi we wniosku oraz pod kątem możliwości podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia.

Osoba skierowana na szkolenie nabywa prawo do stypendium szkolenioweg. Podstawą do naliczania stypendium jest 120 % podstawa zasiłku wypłacanego przez Urząd tj.  kwota 997,40 (kwota taka jest wypłacona jeżeli w miesiącu jest 150 godzin szkolenia).W przypadku mniejszej ilości godzin szkolenia w miesiącu, stypendium jest naliczane proporcjonalnie.

Osobie skierowanej na szkolenie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia. Podstawą do naliczenia zwrotu jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Powiatowy Urząd Pracy refunduje poniesione koszty do kwoty 100 zl

Osoba, która z własnej winy przerwała szkolenie, zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego oraz zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjecie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

O dofinansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (definicja - patrz wyżej)

W celu uzyskania dofinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek oraz m.in.:

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę egzaminującą/wydającą licencję zawierające informacje o nazwie, terminie, miejscu i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji,
 • uzasadnienie dotyczące skierowania osoby na egzamin lub licencję
 • deklarację pracodawcy lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu /uzyskaniu licencji,

UWAGA !!!!

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe instrumenty:

BON SZKOLENIOWY - Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną w związku z tym poniesione. Podstawą do przyzaninia bonu jest uprawdobodobnienie przez bezrobotnego podjęcia pracy.

W koszt bonu można wliczyć:

 • należnośc dla instytucji szkoleniowej
 • koszt badań lekarskich lub psychologicznych
 • koszt poniesiony na dojazd na szkolenie ( w formie ryczałtu, wysokość zależna jest od ilości godzin szkolenia)
 • koszt zakwaterowania jeżeli zajęcia odbywają ą się poza miejsce zamieszkania

Wartośc bonu szkoleniowego nie moze przekroczyć 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

UMOWY TRÓJSTRONNE - Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej realizowane jest na  pisemny wniosek pracodawcy zainteresowanego zamówieniem szkolenia  dostosowanego do jego potrzeb. Do wniosku pracodawca dołącza zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na  szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu  szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności  zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący  podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia  oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym  szkoleniu. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy  szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności  pomocy de minimis.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią informuję, iż  nie przewiduje finasowania kosztów studiów podyplomowych.

2. Urząd Pracy informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez daną instytucję szkolenia moga być finansowane ze środów Funduszu Pracy.

Wniosek o szkolenie w trybie indywidualnym

następna strona »

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.