Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

 • Rynek w Nakle
 • Kanał bydgoski
 • stara Noteć
 • przystań wodna
 • LO w Nakle
Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
REGON 092512748, NIP 5581569039
tel. 52 386 76 10
fax: 52 386 76 13
e-mail: tona@praca.gov.pl

Treść strony

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.
Poradnictwo zawodowe może być realizowane w formie:

 • Indywidualnej porady zawodowej (Porada indywidualna ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego, zmianie kwalifikacji, podjęciu lub zmianie zatrudnienia. Doradca zawodowy ustala między innymi potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań lub skorzystania przez bezrobotnego lub poszukującego pracy ze szkoleń grupowych, służących podwyższeniu kwalifikacji zawodowych lub zwiększeniu aktywności zawodowej.)
 • Grupowej porady zawodowej (Porada grupowa to z reguły cykl zajęć w formie warsztatów poszukiwania pracy. Program zajęć i dobór uczestników odbywa się w oparciu o rozpoznane już problemy zawodowe. Zajęcia prowadzone są przez doradców zawodowych i dostarczają uczestnikom szeroki zasób informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, instrumentów rynku pracy i metod skutecznego poszukiwania zatrudnienia.)

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Uczestnikami szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (szkolenie „Szukam Pracy”) mogą być osoby:

 • bezrobotne i poszukujące pracy, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
 • utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej uzyskaniu;
 • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.;
 • osoby o zaniżonej motywacji, zniechęcone brakiem pozytywnych efektów swoich działań.

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy ma na celu uświadomienie uczestnikom, że warto być osobą aktywną oraz to, iż dzięki uczestnictwu w zajęciach zwiększają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.

 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą
 • dokonują analizy lokalnego rynku pracy
 • dokonują bilansu swoich mocnych i słabych stron
 • odkrywają własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe oraz potrafią dopasować je do ofert rynku pracy
 • nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy
 • nawiązują kontakty pomocne przy znalezieniu zatrudnienia
 • uczą się sporządzania niezbędnych dokumentów: życiorys, podanie o pracę, list motywacyjny, oferta własna
 • zgłębiają sztukę autoprezentacji, skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą
 • zapoznać się z aktualnymi działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią(m.in. programy współfinansowane przez EFS - Europejski Fundusz Społeczny; oferty pracy (także z sieci EURES - Międzynarodowe Pośrednictwo Pracy; oferty szkoleniowe)

 

Program szkolenia „Szukam Pracy” realizowany jest przez 3 tygodnie.

Pierwsze dwa tygodnie to sesje szkoleniowe  (obejmujące 10 kolejnych dni roboczych, zajęcia przez  kilka godzin dziennie, razem 40godzin zegarowych)

Trzeci tydzień to czas na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników, na wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas szkolenia (40 godzin zegarowych).

Zajęcia odbywają się w grupach 8 – 16 osobowych, prowadzone są przez doradcę zawodowego.

Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 • lekcja

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu: 

1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
2) pracodawcom pomocy:
a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
 
Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
 
1) dostępności;
2) dobrowolności;
3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
5) bezpłatności;
6) poufności i ochrony danych.

Jak umówić się na spotkanie z doradcą? Spotkanie z doradcą wymaga wcześniejszego ustalenia terminu:

 • Telefonicznie - tel: (52) 386-76-32, 386-76-33, 386-76-36
 • Osobiście - pokój 302, 303 lub 304 (III piętro)

Stała propozycja zajęć warsztatowych:

 • Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą
 • Życiorys i list motywacyjny - Twoja wizytówka

Nowe formy aktywizacji

Newsletter

Świeże informacje na bieżąco.

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.